MICHAE­LA BIR­LI

Würt­tem­ber­gi­sche Nota­ri­ats­as­ses­so­rin


+49 751‑8880-26
+49 751‑8880-27
birli@wagner-rae.de

NOTA­RI­EL­LE DIENST­LEIS­TUN­GEN

Als Würt­tem­ber­gi­sche Nota­ri­ats­as­ses­so­rin tätig in allen nota­ri­el­len Ange­le­gen­hei­ten, ins­be­son­de­re in den Berei­chen:

 • Nota­ri­el­le Ver­trags­ge­stal­tung
 • Grund­stücks­recht, Kauf­ver­trä­ge
 • Woh­nungs­ei­gen­tums­recht, Tei­lungs­er­klä­run­gen
 • Bau­trä­ger­ver­trä­ge
 • Han­dels- und Gesell­schafts­recht

BERUF­LI­CHER WER­DE­GANG

 • 1984 Abitur
 • 1984 bis 1989 Lauf­bahn zum Bezirks­no­tar mit Stu­di­um an der Nota­raka­de­mie Baden-Würt­tem­berg in Stutt­gart
 • 1989 Notar­prü­fung
 • 1990–2012 Württ. Nota­ri­ats­as­ses­so­rin in Stutt­gart – hier­von 8 Mona­te als Nota­ri­ats­ver­wal­te­rin
 • Mai 2012 – März 2013 Württ. Nota­ri­ats­as­ses­so­rin in Fried­richs­ha­fen
 • seit April 2013 Württ. Nota­ri­ats­as­ses­so­rin in der Kanz­lei.
wagner-rae-michaele-birli-notar-unterseite-vk

MICHAE­LA BIR­LI

Würt­tem­ber­gi­sche Nota­ri­ats­as­ses­so­rin


+49 751‑8880-26
+49 751‑8880-27
birli@wagner-rae.de